PODMIOTOM GOSPODARCZYM OFERUJEMY:

 • analizy i opinie prawne;
 • konsultacje związane z bieżącą działalnością Klienta;
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych;
 • zakładanie, rejestrowanie, przekształcanie spółek, rejestracja zmian w KRS;
 • opiniowanie i przygotowywanie statutów, regulaminów;
 • prowadzenie sporów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, a także w postępowaniu przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • prowadzenie spraw egzekucyjnych;
 • prowadzenie spraw pracowniczych;
 • projekty umów menadżerskich, zakaz konkurencji;
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa upadłościowego, w tym zgłaszanie wierzytelności;
 • udział w negocjacjach z kontrahentami, wierzycielami, czy dłużnikami;
 • obrona w sprawach karnych gospodarczych (oszustwo, działanie na szkodę spółki);
 • obrona w sprawach karno-skarbowych;
 • obrona w sprawach związanych z przetargami publicznymi;
 • reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach o zniesławienie, znieważenie.

OSOBOM FIZYCZNYM OFERUJEMY:

 • porady prawne;
 • reprezentacja klienta przed wszczęciem postępowania sadowego (w tym wezwania do zapłaty, propozycje ugody);
 • reprezentowanie klienta przed organami administracji państwowej i samorządowej, organami celnymi i podatkowymi, w tym w postępowaniu odwoławczym oraz w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • obronę w sprawach karnych i karno-skarbowych, gwarantując zwiększoną dyspozycyjność w sytuacjach nagłych związanych z zatrzymaniem;
 • prowadzenie spraw jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych, w tym dochodzenie w ich imieniu pokrzywdzonych roszczeń z tytułu zadośćuczynienia bądź naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem;
 • prowadzenie spraw związanych z egzekucją wierzytelności, w tym reprezentacją w postępowaniu komorniczym.

 

PROWADZENIE SPORÓW PRZED SĄDAMI

 • Prowadzenie sporów przed sądami powszechnymi, a także w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie:
 • prawa cywilnego (prowadzimy m.in. sprawy o zapłatę, o wypłatę odszkodowania, sprawy rozwodowe, podział majątku małżeńskiego, alimenty na rzecz dzieci oraz małżonka, nabycie i dział spadku, dochodzenie zachowku, o zapłatę za zajecie nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe)
 • prawa pracy (prowadzimy m.in. sprawy z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, o zapłatę przeciwko pracodawcy)
 • prawo ubezpieczeniowe (w tym reprezentacja w sporach z ubezpieczycielami zarówno w postępowaniach sądowych, jak i w negocjacjach przedsądowych, pozwy o zapłatę  zadośćuczynienia, odszkodowania, dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli w szczególności roszczeń wynikających z wypadków komunikacyjnych, jak i po śmierci osób bliskich)
 • obsługa prawna obrotu nieruchomościami (oferujemy analizę i ustaleniem stanu prawnego nieruchomości, dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych, reprezentację w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, zasiedzenia, a także przygotowywanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia)